Privacy

Zásady ochrany osobních údajů

Webové stránky, na kterých se právě nacházíte, jsou spravovány společností Meteor Motor Tech CR, s.r.o., se sídlem na adrese Na Pomezí 2387, 252 63 Roztoky, IČ: 274 40 966, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 112726, jako správcem Vašim osobních údajů (dále jen „Správce“). Jako Správce dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25.5.2018 představuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Tato část webových stránek obsahuje zejména informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje.

V případě dotazů, podnětů nebo připomínek nás prosím neváhejte kontaktovat na info@indiancz.cz.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Správce zpracovává pouze osobní údaje, které jste mu dobrovolně poskytli, a to:

 • jméno a příjmení,
 • adresa bydliště,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • identifikační údaje mnou vlastněného motocyklu (včetně VIN),
 • údaje týkající se Vašeho řidičského oprávnění, a
 • údaje týkající se Vašeho zájmu o nákup nového motocyklu.

Zdroj osobních údajů

Vaše osobní údaje jste poskytli Správci samostatně a zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě neposkytnutí osobních údajů Vám nehrozí žádná sankce. Nicméně, pokud osobní údaje Správci neposkytnete, nebude tyto moci Správce použít k níže uvedeným účelům.

Účely zpracování osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovávány za účelem zpracovávání marketingových průzkumů, zasílání newsletterů (elektronicky anebo poštou), direct marketingu, zlepšování poskytování služeb, nabízení nových produktů a služeb, vyvíjení nových produktů a služeb, vedení statistiky pro interní účely Správce.

Pokud jste s tím udělili souhlas, budou na Vaši e-mailovou adresu rovněž zasílána obchodní sdělení Správcem a společnostmi skupiny Polaris.

Před použitím Vašich osobních údajů za účelem, který není uveden v tomto dokumentu, Vás Správce vždy požádá o dodatečný souhlas.

Doba zpracování osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 10 let od udělení Vašeho souhlasu, neodvoláte-li svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dříve.

Správce, zpracovatel a příjemci osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude prováděno Správcem jako správcem osobních údajů ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů.

Vaše osobní údaje budou Správcem zpřístupněny následujícím osobám:

 • zaměstnancům Správce a společnostem patřícím do skupiny Polaris,
 • distributorům produktů vyráběných skupinou Polaris,
 • poskytovatelům nebo provozovatelům informačních technologií,
 • poskytovatelům služeb nezbytných pro výkon činnosti Správce (zejména administrativní služby).

Právní základ zpracování osobních údajů

S výše uvedeným zpracováním Vašich osobních údajů jste udělili svůj souhlas prostřednictvím e-mailu, nebo webového formuláře na stránkách správce. Váš souhlas je proto právním základem zpracování Vašich osobních údajů Správcem.

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to [e-mailem na adresu info@indiancz.cz anebo dopisem zaslaným na adresu Správce uvedenou níže. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce případně zpracovává na základě jiného právního základu, než je Váš souhlas.

Předání osobních údajů do zahraničí:

Správce zamýšlí předat výše uvedené osobní údaje do následujících zemí:

 • Švýcarská konfederace na základě modelových smluv Evropské komise o předávání osobních údajů do třetích zemí, aby byla zajištěna stejná úroveň ochrany a důvěrnosti jako v ČR,
 • Spojené státy americké na základě modelových smluv Evropské komise o předávání osobních údajů do třetích zemí, aby byla zajištěna stejná úroveň ochrany a důvěrnosti jako v ČR,

Vaše práva související s ochranou osobních údajů

Berete na vědomí, že máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, dále právo požadovat po Správci opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, anebo doplnění neúplných osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů Správcem (zejména v případě, pokud popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování osobních údajů je protiprávní, Správce již osobní údaje nepotřebuje), vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení osobních údajů, požadovat přístup k Vašim osobním údajům, být informováni o porušení zabezpečení osobních údajů, právo na výmaz a další případná práva stanovená v obecně závazných právních předpisech.

Pokud jste Správci udělili souhlas pro marketing nebo vám z jiného oprávněného titulu chodí obchodní nabídky, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit následujícími způsoby:

 • přímo v obchodních sděleních je včleněna možnost zastavení jejich zasílání,
 • můžete také Správci písemně sdělit, že si již nepřejete dostávat další obchodní sdělení.


Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností Správce plynoucích z obecně závazných právních předpisů k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Kontaktní údaje Správce

Správce je možné kontaktovat písemně na adrese Na Pomezí 2387, 252 63 Roztoky anebo e-mailem na info@indiancz.cz. Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Kontaktní osobou je Ing. Lukáš Bordovský.

 

Tento dokument bude pravidelně aktualizován.

Poslední aktualizace ze dne 21.5.2018